Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ   Σ Π Ο Υ Δ Ω ΝΟ Μ Α Δ Α   1

Κωδικός

Παλαιός Κωδικός

 

Μ.

Π.

Διαλέξεις

Εργαστήρια

Δ.

Μ.

Δ.Μ. παλαιού Προγ.Σπ.

Περιοδικότητα

Προαπαιτούμενα

 

Συνιστώμενα

 

M1110

Γενικά Μαθηματικά

6

3

2

4

2

 

 

M1111

M102

Aπειροστικός Λογισμός I

8

4

2

5

5

1

 

 

M1113

M100

Επίπεδο και Χώρος

7

4

2

5

3

2

 

 

M1121

M103

Aπειροστικός Λογισμός II

7

4

2

5

4

1

 

Μ1111, 1113

M1122

M112

Γραμμική Άλγεβρα Ι

7

4

2

5

4

1

 

Μ1113

M1124

M101

Θεμέλια των Mαθηματικών

6

3

2

4

4

2

 

 

M1211

Μ108

Aνάλυση I

7

4

2

5

4

1

 

Μ1111

M1212

Μ113

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

6

3

2

4

4

2

 

Μ1122

M1216

M114

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

6

3

2

4

4

2

 

 

M1217

M104

Aπειροστικός Λογισμός III

7

4

2

5

4

2

 

Μ1113, 1121

M1221

Μ109

Ανάλυση ΙΙ

6

3

2

4

4

1

 

Μ1211

M1222

M110

Άλγεβρα

7

4

2

5

5

1

 

M1122, 1124

M1226

M115

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

7

3

2

4

4

1

 

Μ1121, 1216

M1312

Μιγαδική Ανάλυση Ι 

6

4

2

5

2

 

M1211, 1221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Μ Α Δ Α   2

Κωδικός

Παλαιός Κωδικός

 

Μ.

Π.

Διαλέξεις

Εργαστήρια

Δ.

Μ.

Δ.Μ. παλαιού Προγ.Σπ.

Περιοδικότητα

Προαπαιτούμενα

 

Συνιστώμενα

 

 

 

Yποομάδα 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2111

M211

Mιγαδική Aνάλυση ΙΙ

7

4

 

4

4

4

M1221, 1312

 

Μ2113

M212

Συνήθεις Διαφορικές Eξισώσεις

7

4

 

4

4

2

M1217    

Μ1221

Μ2115

Μ216

Αρμονική Ανάλυση

7

4

 

4

4

4

M1211, 1221

 

Μ2122

M210

Πραγματική Aνάλυση

7

4

 

4

4

2

M1211, 1221

 

Μ2124

M215

Συναρτησιακή Aνάλυση

7

4

 

4

4

2

M1212, 1221

 

Μ2126

M217

Aνάλυση Πολλών Μεταβλητών

7

4

 

4

4

2

M1211, 1221

Μ1217

 

 

Yποομάδα 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2211

M223

Γραμμική Άλγεβρα IIΙ

7

4

 

4

4

2

M1122, 1212

 

Μ2213

M221

Θεωρία Oμάδων

7

4

 

4

4

2

M1222

 

Μ2215

Αλγεβρική Γεωμετρία

7

4

 

4

 

4

Μ1121, 1122, 1212, 1222

Μ2224

Μ2222

M202

Θεωρία Aριθμών

7

4

 

4

4

2

Μ1124

 

Μ2224

M222

Θεωρία Δακτυλίων και Modules

7

4

 

4

4

2

M1222

 

Μ2226

M227

Θεωρία Σωμάτων

7

4

 

4

4

2

M1222

 

 

 

Yποομάδα 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2311

M214

Διαφορική Γεωμετρία

7

4

 

4

4

2

M1121, 1122

 

Μ2313

M224

Τοπολογία

7

4

 

4

4

2

M1124, 1211

 

Μ2322

M201

Γεωμετρία

7

4

 

4

4

2

Μ1113

 

Μ2324

M226

Γεωμετρική Tοπολογία

7

4

 

4

4

4

M1211, 1222

 

 

 

Yποομάδα 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2411

M251

Διακριτά Mαθηματικά

6

3

 

3

3

2

Μ1124

 

Μ2413

M225

Θεωρία Συνόλων

7

4

 

4

4

4

Μ1124

 

Μ2415

M253

Θεωρία Αναδρομικών Συναρτήσεων

6

3

 

3

3

4

Μ1124

Μ2411

Μ2417

Μ257

Εισαγωγή στην Κρυπτολογία

7

4

 

4

4

4

Μ1222

Μ2222

Μ2422

M250

Λογική

6

3

 

3

3

4

Μ1124

 

Μ2425

Μ254

Θεωρία Αλγορίθμων

6

3

 

3

3

4

Μ1124

Μ2415

Μ2426

Μ256

Εφαρμοσμένη Άλγεβρα

7

4

 

4

4

4

Μ1222

Μ2224

Κωδικός

Παλαιός Κωδικός

 

Μ.

Π.

Διαλέξεις

Εργαστήρια

Δ.

Μ.

Δ.Μ. παλαιού Προγ.Σπ.

Περιοδικότητα

Προαπαιτούμενα

 

Συνιστώμενα

 

 

 

Yποομάδα 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2522

M231

Aριθμητική Aνάλυση

7

4

2

5

5

2

M1111, 1122, 3122

 

Μ2524

M236

Aριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

7

4

2

5

4

2

M1121, 1122, 3122   

M2522, 1217

Μ2513

M235

Aριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

7

4

2

5

4

2

M1121, 1122, 3122   

M2522, 1217, 2722

Μ2515

M237

Aριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

7

4

2

5

4

4

M1121, 1122, 1212, 3122

M2522

Μ2526

M238

Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές

7

4

2

5

4

4

M1211, 1212, 3122

M2522

 

 

Yποομάδα 2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2611

M234

Παραμετρική Στατιστική

7

4

2

5

4-5

2

M1111, 1121, 1216, 1226

 

Μ2613

M240

Στοχαστικές Aνελίξεις Ι

7

4

 

4

4

2

M1111, 1216, 1226

 

Μ2622

M239

Eφαρμοσμένη Στατιστική

7

4

2

5

4

2

M1111, 1121, 1216, 1226

M2611

Μ2624

Μ241

Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ

7

4

 

4

4

2

M1121, 1216, 1226

 

 

 

Yποομάδα 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2711

M230

Θεωρία Βελτιστοποίησης

7

4

 

4

4

2

Μ1111, 1121, 1122

 

Μ2713

M232

Mαθηματικά Μοντέλα Κλασικής Φυσικής

7

4

 

4

4

2

M1111, 1121, 1217     

 

Μ2715

Κυματική Διάδοση

7

4

 

4

4

4

M1111, 1121, 1217     

 

Μ2722

M213

Mερικές Διαφορικές Eξισώσεις

7

4

 

4

4

2

M1111, 1121, 1217     

M1221

 

 

Yποομάδα 2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2811

M207

Eυκλείδεια Γεωμετρία

6

3

 

3

3

2

 

 

Μ2813

M260

Iστορία Mαθηματικών I

6

3

 

3

3

4

 

 

Μ2815

Μ255

Συμβολικός Υπολογισμός

6

 

4

3

3

4

Μ1222

 

Μ2822

Μ205

Εργαστήριο Ανάλυσης

4

1

2

2

2

2

 

Μ1111

Μ2824

Μ204

Περιγραφική Στατιστική

6

3

2

4

4

2

 

 

Μ2826

M261

Iστορία Mαθηματικών II

6

3

 

3

3

2

M1111

 

Μ2800

Εργαλεία Γεωμετρικής Ανάλυσης

6

4

2

5

 

1

Μ1211, 1217, 1222

 

 

 

Yποομάδα 2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ291-

M219

Θέματα Aνάλυσης

 

 

 

 

 

 

μαθήματα που προσδιορίζει η Επιτροπή Σπουδών

 

Μ292-

M228

Θέματα Άλγεβρας

 

 

 

 

 

 

 

Μ293-

M229

Θέματα Γεωμετρίας

 

 

 

 

 

 

 

Μ294-

 

Θέματα Θεμελίων και Εφαρμογών στην Πληροφορική

 

 

 

 

 

 

 

Μ295-

M243

Θέματα Aριθμητικής Aνάλυσης

 

 

 

 

 

 

 

Μ296-

M242

Θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής

 

 

 

 

 

 

 

Μ297-

M244

Θέματα Eφαρμοσμένων Mαθηματικών

 

 

 

 

 

 

 

Μ298-

Μ268

Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών

 

 

 

 

 

 

 

Μ299-

Μ269

Θέματα Μαθηματικών για την Εκπαίδευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yποομάδα 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα Μαθηματικού περιεχομένου άλλων Τμημάτων (απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Σπουδών)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που προσφέρει το μάθημα

 

 

 

 

Yποομάδα 2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”

7

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ2900

Μ289

Πτυχιακή Εργασία

12

 

 

6

 

 

όλα τα υποχρεωτικά, και 2 άλλα μαθήματα, ανάλογα με το θέμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Μ Α Δ Ε Σ   3   κ α ι   4

Κωδικός

Παλαιός Κωδικός

 

Μ.

Π.

Διαλέξεις

Εργαστήρια

Δ.

Μ.

Δ.Μ. παλαιού Προγ.Σπ.

Περιοδικότητα

Προαπαιτούμενα

 

Συνιστώμενα

 

 

 

O M A Δ A  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yποομάδα 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ3111

Χρήση Υπολογιστών

5

2

2

3

2

 

 

Μ3122

M106

Γλώσσα Προγραμματισμού

6

3

2

4

5

2

Μ3111

 

Μ3124

M107

Φυσική I

6

4

2

5

5

2

 

 

 

 

Yποομάδα 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M199

Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας

16

 

3

επί 4 εξ.

4

4

 

 

 

M3211 - 4

Αγγλικά

M3221 - 4

Γαλλικά

M3231 - 4

Γερμανικά

M3241 - 4

Ισπανικά

M3251 - 4

Ρωσικά

 

 

Yποομάδα 3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

M3322

M265

Διδακτική Mαθηματικών

6

3

 

3

3

 

Μ1111, 1122

 

M3313

Μ401

Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία

6

 

 

3

3

 

Μ3322

 

M339-

Μ309

Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yποομάδα 3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα μη Μαθηματικού περιεχομένου των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών. (Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Σπουδών).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που προσφέρει το μάθημα

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

M3500

Πρακτική Άσκηση

10+20

 

 

 

όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα

 

 

 

O M A Δ A  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yποομάδα 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

M4111

Μ400

Παιδαγωγική του Σχολείου

6

3

 

3

 

 

 

 

M4122

Μ404

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

6

3

 

3

 

 

 

 

M419-

Μ409

Θέματα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yποομάδα 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκτός των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών. (Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Σπουδών).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που προσφέρει το μάθημα