Επιτροπή Σπουδών

Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-12
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


Ο Κανονισμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε αρχείο pdf.

1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει να δώσει σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους, τη δυνατότητα να αποκτήσουν πλήρη μαθηματική παιδεία με προεκτάσεις σε τομείς της επιλογής τους ώστε να είναι δυνατόν να απασχοληθούν μετά τη λήψη του πτυχίου τους σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπου απαιτείται προσωπικό με αυξημένη ικανότητα ποσοτικής αντίληψης και λογικής ανάλυσης, αλλά και να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους. Χαρακτηρίζεται από ευελιξία, η οποία επιτρέπει σε κάθε φοιτήτρια και φοιτητή να κάνει τις προσωπικές του επιλογές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητές του. Το πρότυπο πρόγραμμα για το πτυχίο προσφέρει στέρεες βάσεις στα μαθηματικά, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ευρύτερων γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν ένα από τα προτεινόμενα πιο επικεντρωμένα προγράμματα, τα οποία τους προετοιμάζουν ειδικότερα για την απασχόληση στην εκπαίδευση ή για μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους.

2. Γενική δομή του Προγράμματος Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα, ένας φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει στα 5 πρώτα εξάμηνα. Παράλληλα, μετά το δεύτερο εξάμηνο, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής, είτε από τα μαθήματα που προσφέρουν το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, είτε από μαθήματα άλλων Τμημάτων. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών χωρίζονται στις ακόλουθες Ομάδες.
Ομάδα 1. Περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου.
Ομάδα 2. Περιλαμβάνει τα προχωρημένα προπτυχιακά μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου του Τμήματος, τα οποία χωρίζονται σε 9 Υποομάδες. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα μαθήματα αυτής της Ομάδας, αλλά πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες απαιτήσεις που εξασφαλίζουν οτι θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα των μαθηματικών και των σύγχρονων εφαρμογών τους. Σε αυτή την Ομάδα περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου που προσφέρονται από άλλα Τμήματα, καθώς και τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος.
Ομάδα 3. Περιλαμβάνει μαθήματα μη μαθηματικού περιεχομένου, τα οποία προσφέρονται από Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή από το Τμήμα Οικονομικών. Η Υποομάδα 3.1 αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα Υπολογιστών και Φυσικής. Η Υποομάδα 3.2 περιλαμβάνει μαθήματα Ξένης Γλώσσας, η Υποομάδα 3.3 μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών, και η Υποομάδα 3.4 μαθήματα άλλων Τμημάτων.
Ομάδα 4. Περιλαμβάνει μαθήματα των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα η Υποομάδα 4.1 περιλαμβάνει μαθήματα Παιδαγωγικής, απαραίτητα για φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση.
Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.) και ένας αριθμός Μονάδων Πιστοποίησης (Μ.Π.), οι οποίες χρησιμοποιούνται στον καθορισμό των απαιτήσεων για το πτυχίο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 140 Δ.Μ. και σε τουλάχιστον 240 Μ.Π. Η ευελιξία στις επιλογές, που αποτελεί χαρακτηριστικό του Προγράμματος Σπουδών, πρέπει να συνδυάζεται με κάποιους δομικούς περιορισμούς, για να μην οδηγεί σε τυχαίες ή ευκαιριακές επιλογές, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς στόχους του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Στο πρόγραμμά μας αυτοί οι δομικοί περιορισμοί είναι κυρίως τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Σκοπός της θέσπισης προαπαιτουμένων είναι να δίδουν μία κατεύθυνση και να καθορίζουν προτεραιότητες στις σπουδές, καθώς και να εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή των προχωρημένων μαθημάτων στο προσδιορισμένο επίπεδο. Τα προαπαιτούμενα για κάθε μάθημα καταγράφονται στον Πίνακα 6. Στον ίδιο Πίνακα καταγράφονται και τα μαθήματα τα οποία, αν και δεν είναι τυπικά προαπαιτούμενα, συνιστάται να τα έχει περάσει ο φοιτητής πριν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα.
Οι απαιτήσεις για το πτυχίο δίδονται αναλυτικά στην παράγραφο 5, μαζί με τα πρότυπα προγράμματα που προτείνει το Τμήμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ανάλογα με την κλίση και τα ενδιαφέροντά τους.
Το πρότυπο πρόγραμμα που δίδεται στον Πίνακα 1 εξασφαλίζει την ομαλή πορεία των σπουδών και τη συμπλήρωση των απαιτήσεων για το πτυχίο σε 8 εξάμηνα.
Σε φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους των μαθηματικών ή των εφαρμογών τους, συνιστάται να παρακολουθήσουν μετά το 3ο εξάμηνο ένα πιο επικεντρωμένο και απαιτητικό πρόγραμμα (Πίνακας 2), το οποίο θα τους προετοιμάσει για τις μελλοντικές τους σπουδές.
Σε φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συνιστάται να παρακολουθήσουν μετά το 3ο εξάμηνο ένα πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα (Πίνακας 3), το οποίο προσφέρει, παράλληλα με τις απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις, και γνώσεις παιδαγωγικών και διδακτικής.

3. Σύμβουλοι Καθηγητές
Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια του Τμήματος ορίζεται στην αρχή του πρώτου έτους ένας Σύμβουλος Καθηγητής για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, συνιστάται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συναντώνται κάθε εβδομάδα με το Σύμβουλο Καθηγητή, για να συζητήσουν δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν στα μαθήματα ή άλλα θέματα σχετικά με τις σπουδές τους. Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του πρώτου έτους αναρτούν κάθε εβδομάδα ένα φυλλάδιο ασκήσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των συναντήσεων.
Μετά το πρώτο έτος, συνιστάται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διατηρούν τακτική επικοινωνία με το Σύμβουλο Καθηγητή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και να απευθύνονται αρχικά σε αυτόν για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές τους (επιλογή μαθημάτων, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, κλάδους που μπορούν να ακολουθήσουν κ.λπ.). Προς το σκοπό αυτό, στην αρχή κάθε εξαμήνου κάθε διδάσκων καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των οποίων είναι Σύμβουλος Καθηγητής σε συνάντηση για να ενημερωθεί για την πορεία των σπουδών τους και να συζητήσουν την επιλογή των μαθημάτων του εξαμήνου.


4. Εγγραφή στα μαθήματα
Η εγγραφή στα μαθήματα κάθε εξαμήνου γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του δικτυακού τόπου StudentWeb, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται, συνήθως κατά την τρίτη εβδομάδα του εξαμήνου. Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων ο συνολικός αριθμός Μονάδων Πιστοποίησης δεν υπερβαίνει τις 45 (ή τις 66 για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών). Για να εγγραφεί ο φοιτητής σε ένα μάθημα πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 σε όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Μετά το πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται κατά προτεραιότητα σε 2 από τα μαθήματα της Ομάδας 1 στα οποία δεν έχει επιτύχει, εφ’ όσον αυτά αντιστοιχούν, σύμφωνα με το Πρότυπο Πρόγραμμα, σε εξάμηνα μικρότερα από το εξάμηνο εγγραφής, διδάσκονται το συγκεκριμένο εξάμηνο και εφόσον έχει επιτύχει στα συνιστώμενα μαθήματα. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από το εξάμηνο του μαθήματος σύμφωνα με το Πρότυπο Πρόγραμμα. Η εγγραφή σε ένα μάθημα επιτρέπει στον φοιτητή να δώσει εξετάσεις στις δύο εξεταστικές περιόδους του μαθήματος, την πρώτη τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο, και τη δεύτερη το Σεπτέμβριο. Σε υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία προσφέρονται και τα δύο εξάμηνα, η εξέταση του Σεπτεμβρίου γίνεται από τον διδάσκοντα που δίδαξε το μάθημα το εαρινό εξάμηνο, και σε αυτήν μπορούν να προσέλθουν και οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που είχαν εγγραφεί στο μάθημα το χειμερινό εξάμηνο . Με την επανεγγραφή σε ένα μάθημα διαγράφεται από την αναλυτική βαθμολογία ο βαθμός τον οποίο είχε λάβει ο φοιτητής μετά από προηγούμενη εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής διατηρεί το μάθημα ως προαπαιτούμενο.

5. Απαιτήσεις για την απόκτηση Πτυχίου και Πρότυπο Πρόγραμμα
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Μαθηματικών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Επιτυχής παρακολούθηση σε όλα τα μαθήματα της Ομάδας 1, (93 Μ.Π.).
β. Επιτυχής παρακολούθηση στα μαθήματα Χρήση Υπολογιστών, Γλώσσα Προγραμματισμού, Φυσική Ι, και σε ένα κύκλο 4 μαθημάτων Ξένης Γλώσσας της Υποομάδας 3.2, (33 Μ.Π.). Δεύτερος κύκλος 4 μαθημάτων Ξένης Γλώσσας αναγνωρίζεται ως μάθημα της Ομάδας 4.
γ. Επιτυχής παρακολούθηση σε τουλάχιστον 7 από τα μαθήματα των Υποομάδων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, μεταξύ των οποίων μαθήματα από 5 διαφορετικές Υποομάδες. Δύο από τα μαθήματα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από μαθήματα της Υποομάδας 2.9 της αντίστοιχης περιοχής Μετά από άδεια της Επιτροπής Σπουδών, κάποια από αυτά τα 7 μαθήματα μπορούν να αντικατασταθούν με μεταπτυχιακά μαθήματα της αντίστοιχης περιοχής.
δ. Επιτυχής παρακολούθηση σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 140 διδακτικές μονάδες και σε τουλάχιστον 240 μονάδες πιστοποίησης, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται λιγότερες από 159 μονάδες πιστοποίησης μαθημάτων των Ομάδων 1 και 2, ούτε λιγότερες από 216 μονάδες πιστοποίησης μαθημάτων των Ομάδων 1, 2 και 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο εξάμηνο

Μ.Π.

2ο εξάμηνο

Μ.Π.

Γενικά Μαθηματικά

6

Θεμέλια των Μαθηματικών

6

Επίπεδο και Χώρος

7

Γραμμική Άλγεβρα Ι

7

Απειροστικός Λογισμός Ι

8

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

7

Χρήση Υπολογιστών

5

Γλώσσα Προγραμματισμού

6

Ξένη Γλώσσα Ι

4

Ξένη Γλώσσα ΙI

4

3ο εξάμηνο

Μ.Π.

4ο εξάμηνο

Μ.Π.

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

6

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

7

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

6

Άλγεβρα

7

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

7

Φυσική Ι

6

Ανάλυση Ι

7

Ανάλυση ΙΙ

6

Ξένη Γλώσσα ΙIΙ

4

Ξένη Γλώσσα ΙV

4

5ο εξάμηνο

Μ.Π.

6ο εξάμηνο

Μ.Π.

Μιγαδική Ανάλυση Ι

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Ομάδα 2 ή 3

6

Ομάδα 2 ή 3

6

Ομάδα 3 ή 4

6

Ομάδα 3 ή 4

6

7ο εξάμηνο

Μ.Π.

8ο εξάμηνο

Μ.Π.

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

ή Πτυχιακή εργασία

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Ομάδα 2 ή 3

6

Ομάδα 2 ή 3

6

Ομάδα 3 ή 4

6

Ομάδα 3 ή 4

6

ή Πρακτική Άσκηση

10Πρόγραμμα προετοιμασίας για μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά
Σε φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους συνιστάται να παρακολουθήσουν ένα πιο επικεντρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα τους προετοιμάσει για τις μελλοντικές τους σπουδές. Σε αυτό το πρόγραμμα, πέραν των απαιτήσεων για το πτυχίο, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Επιτυχής παρακολούθηση σε τουλάχιστον 14 μαθήματα της Ομάδας 2, μεταξύ των οποίων σε τουλάχιστον 10 μαθήματα των Υποομάδων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
β. Επιτυχής παρακολούθηση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 140 διδακτικές μονάδες και σε τουλάχιστον 240 μονάδες πιστοποίησης, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται λιγότερες από 183 μονάδες πιστοποίησης μαθημάτων των Ομάδων 1 και 2.
Επίσης συνιστάται η συμμετοχή στο Εργαστήριο Ανάλυσης, κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

1ο εξάμηνο

Μ.Π.

2ο εξάμηνο

Μ.Π.

Γενικά Μαθηματικά

6

Θεμέλια των Μαθηματικών

6

Επίπεδο και Χώρος

7

Γραμμική Άλγεβρα Ι

7

Απειροστικός Λογισμός Ι

8

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

7

Χρήση Υπολογιστών

5

Γλώσσα Προγραμματισμού

6

 

 

Εργαστήριο Ανάλυσης

4

Ξένη Γλώσσα Ι

4

Ξένη Γλώσσα ΙI

4

3ο εξάμηνο

Μ.Π.

4ο εξάμηνο

Μ.Π.

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

6

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

7

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

6

Άλγεβρα

7

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

7

Φυσική Ι

6

Ανάλυση Ι

7

Ανάλυση ΙΙ

6

Ξένη Γλώσσα ΙIΙ

4

Ξένη Γλώσσα ΙV

4

5ο εξάμηνο

Μ.Π.

6ο εξάμηνο

Μ.Π.

Μιγαδική Ανάλυση Ι

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Ομάδα 2

6

Ομάδα 2

6

Ομάδα 3 ή 4

6

Ομάδα 3 ή 4

6

7ο εξάμηνο

Μ.Π.

8ο εξάμηνο

Μ.Π.

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

ή Πτυχιακή εργασία

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Ομάδα 3 ή 4

6

Ομάδα 3 ή 4

6

ή Πρακτική Άσκηση

10Πρόγραμμα προετοιμασίας για την εκπαίδευση
Σε φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση συνιστάται να παρακολουθήσουν το ακόλουθο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα μαθηματικών συναφή με την εκπαίδευση, μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής των μαθηματικών, καθώς και πρακτική άσκηση στη διδασκαλία. Σε φοιτητές και φοιτήτριες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου, και επί πλέον ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας:
α. Επιτυχής παρακολούθηση στα μαθήματα Ευκλείδεια Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών, Διακριτά Μαθηματικά, Περιγραφική Στατιστική, Ιστορία των Μαθηματικών ΙΙ, Παιδαγωγική του Σχολείου, Διδακτική των Μαθηματικών, Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία.
β. Επιτυχής παρακολούθηση στο μάθημα Ιστορία των Μαθηματικών Ι ή σε μάθημα Θέματα Μαθηματικών για την Εκπαίδευση.
γ. Επιτυχής παρακολούθηση στο μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ή σε μάθημα Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών ή Θέματα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής.
Επίσης συνιστάται η συμμετοχή στο Εργαστήριο Ανάλυσης, κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
 

1ο εξάμηνο

Μ.Π.

2ο εξάμηνο

Μ.Π.

Γενικά Μαθηματικά

6

Θεμέλια των Μαθηματικών

6

Επίπεδο και Χώρος

7

Γραμμική Άλγεβρα Ι

7

Απειροστικός Λογισμός Ι

8

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

7

Χρήση Υπολογιστών

5

Γλώσσα Προγραμματισμού

6

 

 

Εργαστήριο Ανάλυσης

4

Ξένη Γλώσσα Ι

4

Ξένη Γλώσσα ΙI

4

3ο εξάμηνο

Μ.Π.

4ο εξάμηνο

Μ.Π.

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

6

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

7

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

6

Άλγεβρα

7

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

7

Φυσική Ι

6

Ανάλυση Ι

7

Ανάλυση ΙΙ

6

Ξένη Γλώσσα ΙIΙ

4

Ξένη Γλώσσα ΙV

4

5ο εξάμηνο

Μ.Π.

6ο εξάμηνο

Μ.Π.

Μιγαδική Ανάλυση Ι

6

Θεωρία Αριθμών

7

Διακριτά Μαθηματικά

6

Περιγραφική Στατιστική

6

Ευκλείδια Γεωμετρία

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Παιδαγωγική του Σχολείου

6

Διδακτική των Μαθηματικών

6

7ο εξάμηνο

Μ.Π.

8ο εξάμηνο

Μ.Π.

Ιστορία των Μαθηματικών Ι ή Θέματα Μαθηματικών στην Εκπαίδευση

6

Ιστορία των Μαθηματικών ΙΙ

6

Ομάδα 2

ή Πτυχιακή εργασία

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6 ή 7

Ομάδα 2

6

Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία

6

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ή Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών ή Θέματα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής

66. Μαθήματα άλλων Τμημάτων
Φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης εκτός του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Σπουδών, το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την έναρξη του εξαμήνου. Στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζεται εάν ζητείται να αναγνωριστεί το μάθημα στην Υποομάδα 2.10 (μαθηματικού περιεχομένου). Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται ενδεικτικά μαθήματα άλλων Τμημάτων τα οποία αναγνωρίζονται ως μαθηματικού περιεχομένου, και για τα οποία δεν χρειάζεται έγκριση της Επιτροπής Σπουδών. Ο πίνακας 4 μπορεί να συμπληρώνεται από την Επιτροπή Σπουδών, ανάλογα με τις αλλαγές στα προσφερόμενα μαθήματα.


ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Τμήμα Φυσικής

Μ.Π.

Φ204

Κλασική Μηχανική Ι

7

Φ301

Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

7

Φ302

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

7

Φ303

Κβαντομηχανική Ι

7

Φ304

Κβαντομηχανική ΙΙ

7

Φ306

Θερμοδυναμική

6

Φ322

Ειδική Σχετικότητα & Κλασική Θεωρία Πεδίων

6

Φ401

Κλασική Μηχανική ΙΙ

7

Φ405

Θερμοδυναμική Στατιστική Φυσική

7

Φ406

Μηχανική Συνεχών Μέσων

7

Φ408

Δυναμικά Συστήματα

6

Φ433

Θεωρία Βαρύτητας

6

 

 

 

 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

 

ΗΥ150

Προγραμματισμός

7

ΗΥ280

Θεωρία Υπολογισμού

7

ΗΥ317

Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Διαδικασίες

7

ΗΥ380

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

7

ΗΥ471

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων

7

 

 

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

ΟΜΤΟ132

Οικονομετρία Ι

6

ΟΜΤΟ231

Οικονομετρία ΙΙ

6

ΟΜΤΟ232

Οικονομετρία ΙΙΙ

6Αντιθέτως, τα μαθήματα στον ακόλουθο πίνακα δεν αναγνωρίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για το πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών. Ο πίνακας 5 μπορεί να συμπληρώνεται από την Επιτροπή Σπουδών, ανάλογα με τις αλλαγές στα προσφερόμενα μαθήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ
 

 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας άλλων Τμημάτων

ΤΕΜ

Μαθήματα του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, εφόσον το ίδιο εξάμηνο διδάσκεται μάθημα με το ίδιο περιεχόμενο στο Τμήμα Μαθηματικών.

Μαθήματα του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών τα οποία έχουν μερική επικάλυψη με υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών, όπως Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα Ι.

ΦΥΣ111

Γενικά Μαθηματικά Ι

ΦΥΣ112

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

ΦΥΣ113

Μαθηματικά για Φυσικούς

ΦΥΣ211

Διαφορικές Εξισώσεις Ι

ΦΥΣ212

Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

ΦΥΣ511

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής.

ΗΥ100

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

ΗΥ112

Φυσική Ι

ΗΥ113

Φυσική ΙΙ

ΗΥ118

Διακριτά Μαθηματικά

ΗΥ180

Λογική

ΗΥ215

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

ΗΥ217

Πιθανότητες

ΒΙΟ

Κ-Φυσική

ΒΙΟ

Κ-Γενική Χημεία

ΒΙΟ

Κ-Οργανική Χημεία

ΒΙΟ

Κ-Χρήσεις του Η/Υ

ΒΙΟ

Κ-Βιομαθηματικά

ΧΗΜ011

Μαθηματικά Ι

ΧΗΜ013

Φυσική Ι

ΧΗΜ045

Εισαγωγή στους Η/Υ

ΧΗΜ046

Εισαγωγή στη Βιολογία

ΧΗΜ012

Μαθηματικά ΙΙ

ΧΗΜ014

Φυσική ΙΙ

ΤΕΤΥ101

Γενική Φυσική Ι

ΤΕΤΥ111

Γενικά Μαθηματικά Ι

ΤΕΤΥ113

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0

ΤΕΤΥ121

Γενική Χημεία

ΤΕΤΥ102

Γενική Φυσική ΙΙ

ΤΕΤΥ112

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

ΤΕΤΥ114

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι

ΤΕΤΥ116

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΤΕΤΥ211

Διαφορικές Εξισώσεις

ΟΙΚ

Στατιστική Ι

ΟΙΚ

Στατιστική ΙΙ

ΟΙΚ

Μαθηματικά Ι

ΟΙΚ

Μαθηματικά ΙΙ

ΟΙΚ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι

ΟΙΚ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ

ΟΙΚ

Μαθηματικά ΙΙΙ

ΟΙΚ

Στατιστική ΙΙΙ7. Πτυχιακή εργασία
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση του φοιτητή ή της φοιτήτριας με ένα ειδικό θέμα, με στόχο την επέκταση των σχετικών γνώσεων συναφών μαθημάτων του προγράμματος, τη μεγαλύτερη εμβάθυνση και την ανάπτυξη συνθετικής μαθηματικής ικανότητος. Ιδιαίτερα επιθυμητό είναι η εργασία να αποσκοπεί στην περαιτέρω σταδιοδρομία και εξέλιξη του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Πτυχιακές εργασίες ανατίθενται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Kατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων του εξαμήνου ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία αίτηση στην οποία αναφέρει τον διδάσκοντα, με τον οποίο επιθυμεί να συνεργασθεί, και το αντίστοιχο θέμα. H διαδικασία ανάθεσης για κάθε φοιτητή μπορεί να γίνει το πολύ μία φορά καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του. H εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή διδασκόντων, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Tμήματος. Πριν την αξιολόγηση γίνεται ανοικτή προφορική παρουσίαση της εργασίας. H επιτροπή καθορίζει το βαθμό της εργασίας. H εργασία (με την προφορική της παρουσίαση) πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Iουνίου εάν ανετέθη στο Χειμερινό εξάμηνο, ή του Σεπτεμβρίου, αν ανετέθη στο Εαρινό εξάμηνο.

8. Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές του Τμήματος ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών, αναγνωρίζεται με 30 Μ.Π., από τις οποίες μόνο 10 Μ.Π. συνυπολογίζονται, ως μάθημα με κωδικό Μ3500 της Ομάδας 3, για τη συμπλήρωση των 240 Μ.Π. του πτυχίου. Οι μονάδες πιστοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν προσμετρώνται στη δήλωση των μαθημάτων. Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ακολουθεί τους κανόνες που αναφέρονται στον Πίνακα 6, με κωδικό Μ3313, και προσμετράται κανονικά στη δήλωση των μαθημάτων.

9. Εκπαιδευτική Εκδρομή
Στα πλαίσια των μαθημάτων Ιστορίας των Μαθηματικών, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή για την επίσκεψη χώρων που συνδέονται με την εξέλιξη των Μαθηματικών.

10. Παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Οι φοιτητές του Τμήματος ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν μαθήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας ΣΩΚΡΑΤΗΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται ως μέρος των απαιτήσεων για το πτυχίο, με τον αριθμό Μ.Π. που καθορίζει το ίδρυμα στο οποίο διδάσκονται. Με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ορίζεται η αντιστοίχηση των μαθημάτων προς μαθήματα του προγράμματος του Τμήματος, και η απαλλαγή από τις ανάλογες απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου.

11. Αναγνώριση μαθημάτων
Μαθήματα τα οποία έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή σε άλλο Πανεπιστήμιο ή ισότιμο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, μπορούν να αναγνωριστούν με απόφαση της Επιτροπής Σπουδών, με την οποία καθορίζεται ο βαθμός, οι μονάδες πιστοποίησης και οι διδακτικές μονάδες του αναγνωριζόμενου μαθήματος, καθώς και η αντιστοιχία του στις Ομάδες και υποομάδες μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Τα αναγνωριζόμενα μαθήματα εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία με την ένδειξη «Αναγνώριση» (ή «Transfer») και δεν μπορούν να καλύπτουν περισσότερες από 160 Μ.Π., ενώ ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 Μ.Π. μαθημάτων των Ομάδων 1 και 2 μετά την εγγραφή του στο Τμήμα Μαθηματικών για να αποκτήσει το πτυχίο του Τμήματος.

12. Βαθμός Πτυχίου
Ο βαθμός του πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής, με βάρη τα οποία εξαρτώνται από τον αριθμό διδακτικών μονάδων κάθε μαθήματος: μαθήματα με 2 Δ.Μ. πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 1, μαθήματα με 3 ή 4 Δ.Μ. πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 1,5 ενώ μαθήματα με περισσότερες από 5 Δ.Μ. πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 2. Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, ορισμένα από αυτά μπορούν να μην συνυπολογισθούν για το βαθμό του πτυχίου, αρκεί τα υπόλοιπα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5. Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα που συνυπολογίζονται για το βαθμό του πτυχίου δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερες από 260 Μ.Π.

13. Διαπίστωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Επιτυχής παρακολούθηση στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εξασφαλίζει γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, σύμφωνα με το Π.Δ.44/2005, παράγραφος 4.

14. Αξιοπιστία αξιολόγησης μαθημάτων
Το σύστημα αξιολόγησης ενός μαθήματος στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Ο διδάσκων του μαθήματος οφείλει να το ανακοινώσει με σαφήνεια στην αρχή του εξαμήνου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός από την τελική εξέταση, και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με ασκήσεις ή εργασίες για παράδοση ή παρουσίαση, τεστ και εξετάσεις προόδου. Το Τμήμα αποδίδει μεγάλη σημασία στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα του συστήματος αξιολόγησης. Συνιστά στους διδάσκοντες, ιδιαίτερα στα υποχρεωτικά μαθήματα, να συμβάλουν στη διατήρηση ενός κοινά αποδεκτού επιπέδου στις εξετάσεις και τις άλλες μορφές αξιολόγησης. Το Τμήμα αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρότητα φαινόμενα αντιγραφής, ανεπίτρεπτης συνεργασίας και λογοκλοπής. Σε περίπτωση αντιγραφής ή επανειλημμένης ανεπίτρεπτης συνεργασίας ή λογοκλοπής σε εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο διδάσκων μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει τα εμπλεκόμενα άτομα. Σε περίπτωση αντιγραφής ή προσπάθειας αντιγραφής ή συνεργασίας σε αντιγραφή ή σε πλαστογραφία ή πλαστοπροσωπία σε εξετάσεις, μετά από καταγγελία του διδάσκοντος ή του επιτηρητή, το Τμήμα θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου.

15. Αξιολόγηση διδακτικού έργου
Το διδακτικό έργο των διδασκόντων του Τμήματος αξιολογείται κάθε εξάμηνο, με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους φοιτητές του μαθήματος μεταξύ της 9ης και της 11ης εβδομάδας του εξαμήνου. Το ερωτηματολόγιο εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, μετά από πρόταση της Επιτροπής Σπουδών. Η επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο γίνεται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται στον διδάσκοντα και δημοσιοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

16. Μεταβατικές διατάξεις
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εγγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο στο Τμήμα Μαθηματικών μετά την 1 Σεπτεμβρίου 2009. Φοιτητές και φοιτήτριες που εγγράφηκαν πριν τις 31 Αυγούστου 2009, συνεχίζουν τις σπουδές τους και αποφοιτούν με το προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών: οι απαιτήσεις για το πτυχίο εκφράζονται σε Διδακτικές Μονάδες, και η αντιστοιχία Δ.Μ. σε μαθήματα παραμένει αυτή που ίσχυε με το προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών, και δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας ή εργαστηρίων του μαθήματος στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών. Η αντιστοιχία των μαθημάτων είναι αυτή που δίδεται στις στήλες 2 και 8 του Πίνακα 6. Ειδικότερα, από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, φοιτητές που έχουν επιτύχει μόνο σε ένα από τα μαθήματα Εισαγωγή στην Ανάλυση Ι και Εισαγωγή στην Ανάλυση ΙΙ, θα μπορούν να παρακολουθήσουν το άλλο. Φοιτητές που δεν έχουν επιτύχει σε κανένα από τα δύο, θα παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα Ανάλυση Ι και Ανάλυση ΙΙ με το παρόν πρόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ