Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση είναι η θέση εργασίας για έναν φοιτητή η οποία διαρκεί περιορισμένο χρονικό διάστημα και κατά την διάρκεια της οποίας ο φοιτητής εκπαιδεύεται σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η ανάπτυξη των ικανοτήτων εφαρμογής γνώσεων, η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον παραγωγικών ή άλλων επιχειρήσεων, ή ερευνητικών κέντρων, ή εκπαιδευτικών οργανισμών.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ως μάθημα επιλογής και, επιπλέον, περιγράφεται στο Παράρτημα πτυχίου. Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε φορείς με τους οποίους το Τμήμα μπορεί να έρθει σε συμφωνία συνεργασίας, όπως:

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο του φορέα και να συνεργάζονται με τον επόπτη του φορέα και του Τμήματος. Από την πλευρά τους οι φορείς υποχρεούνται να ορίσουν το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης, να ορίσουν επόπτη για κάθε ασκούμενο, και να συνεργαστούν με τον επόπτη του Τμήματος κατά τη διάρκεια της ΠΑ και, μετά από αυτή, για την αξιολόγησή της.

Η ΠΑ στην Ελλάδα υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ (Υπουργείο Παιδείας) και η τυπική της διάρκεια είναι 3 μήνες. Για τη διαδικασία πραγματοποίησης αμοιβόμενης ΠΑ με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δείτε το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ του Υπουργείου Παιδείας ΑΤΛΑΣ. Στο ίδιο σύστημα υποστήριξης μπορείτε να δείτε και τους φορείς που αναζητούν ασκούμενους.

Η ΠΑ είναι επίσης δυνατόν να πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus. Η προκύρηξη γίνεται μία φορά τον χρόνο (συνήθως τον Μάρτιο) από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, εκτός ίσως από ένα, κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
  2. Προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται σε έτος σπουδών μικρότερο ή ίσο του 6ου. Οι υποψήφιοι μεγαλύτερων ετών έπονται στην κατάταξη.
  3. Ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πρέπει να έχει περάσει ο υποψήφιος είναι 150, κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
  4. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τον τύπο

Β = (ECTS - 150) + (ΜΟ - 5) * 50,

όπου ECTS είναι ο αριθμός των ECTS που έχει περάσει ο υποψήφιος και MO ο μέσος όρος της βαθμολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα έντυπα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Ευάγγελος Χαρμανδάρης και Σταύρος Κομηνέας (αναπληρωτής).

Φορείς Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είτε για φορείς με τους οποίους ήδη έχει συνεργασθεί το Τμήμα είτε και για οποιονδήποτε άλλον φορέα Πρακτικής Άσκησης. Η εύρεση φορέα πρακτικής άσκησης είναι το πιο σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει έρευνα (όσο το δυνατόν εκτενέστερη) για την εταιρία ή οργανισμό που τον ενδιαφέρει και όπου μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Για την επιλογή φορέα μπορείτε να συμβουλευθείτε

Οι φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί το Τμήμα είναι οι ακόλουθοι:

Φορείς Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν φορείς Πρακτικής Άσκησης συμβουλευόμενοι τους συνδέσμους

ή τους συνεργάτες στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο. Φοιτητές του Τμήματος έχουν κάνει Πρακτική Άσκηση στις ακόλουθες εταιρίες και οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης:

Δράσεις του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Οι ασκούμενοι της περιόδου 2011-2013 συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης. Μπορείτε να δείτε τα

Σύνδεσμοι

Εξωτερικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης