Προπτυχιακές σπουδές

Παλαιότερα εξάμηνα

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 από τη συνένωση του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. To Τμήμα Μαθηματικών δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978. Δημιούργησε μια μεγάλη παράδοση εξαιρετικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας και συνοδεύτηκ από σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην μαθηματική επιστήμη. Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ιδρύθηκε μετά από προσπάθειες μελών του Τμήματος Μαθηματικών το 1999 με σκοπό την ανάπτυξη των εφαρμογών των Μαθηματικών στην Ελλάδα. Το Τμήμα πολύ γρήγορα προσέλκυσε καταξιωμένους και δυναμικούς νέους ερευνητές από Ευρώπη και Αμερική και σύντομα δημιούργησε ένα εξαιρετικό προφίλ εκπαίδευσης και έρευνας στις εφαρμογές των Μαθηματικών, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικά ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και δραστηριότητες.

Σήμερα, το ενιαίο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών συνεχίζει την ισχυρή παράδοση των δύο τμημάτων από τα οποία προήλθε, παρέχοντας μαθηματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην προσωπική επαφή φοιτητών και διδασκόντων. Το τμήμα παρέχει ποιοτικά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών, με μικρό αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και πλήθος κατ' επιλογήν μαθημάτων. Απονέμει πτυχίο στις κατευθύνσεις των Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε διάφορους φορείς, να συμμετέχουν στο πρόγραμα Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών με άλλα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη αλλά και συνεχίσουν τις σπουδές τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικών προσφέρει ένα στέρεο υπόβαθρο στα μαθηματικά κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών με υποχρεωτικά μαθήματα στην Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες, αρχές προγραμματισμού Η/Υ και φυσική. Στα επόμενα δύο έτη οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν από μια ευρεία επιλογή μαθημάτων στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, όπως και μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (Τμήμα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας, Οικονομικών, κλπ.) τα οποία θα τους προετοιμάσουν για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στα Μαθηματικά όσο και σε συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα στην κατεύθυνση της διδακτικής των Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά εστιάζει στην Ανάλυση, τις Διαφορικές Εξισώσεις, τις Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες, Βελτιστοποίηση, Αριθμητική Ανάλυση και υπολογιστικές μεθόδους. Εκθέτει τους φοιτητές του προγράμματος στα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και τους επιστημονικούς υπολογισμούς που στηρίζουν τις εφαρμογές και τη σύγχρονη τεχνολογία, παρέχοντας διεπιστημονική γνώση.

Το Τμημα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ειναι το πρώτο τμήμα με αντικείμενο τα μαθηματικά του οποίου το πρόγραμμα σπουδών (και των δυο κατευθύνσεων) δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να αποκτησουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μετά την επιτυχή παρακολουθηση μιας σειράς μαθημάτων επιλογής τα οποία αναγνωρίζονται ως μέρος των μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Η παιδαγωγική και διακτική επάρκεια θα είναι απαραίτητο προσόν για την απασχόληση και το διορισμό στη μέση εκπαίδευση σε όσουν έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εφεξής.

Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΕ, κατά τη συνεδρίαση 8/08-12-2020, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 08-12-2020 έως 07-12-2024.

Παλαιότεροι οδηγοί σπουδών και μεταβατικές διατάξεις

Χρήσιμα έντυπα

Έντυπα προγραμμάτων με ειδική έμφααση

Τα προγράμματα με ειδική έμφαση απευθύνονται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων (Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών). Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις ενός ή περισσότερων προγραμμάτων με ειδική έμφαση, στο τέλος των σπουδών τους συμπληρώνουν το αντίστοιχο έντυπο και το καταθέτουν στη γραμματεία μαζί με την αίτηση για ορκωμοσία. Μόνο για το Πρόγραμμα με έμφαση στα Μαθηματικά της Εκπαίδευσης δεν απαιτείται να συμπληρωθεί έντυπο και ο έλεγχος γίνεται αποκλειστικά από τη γραμματεία.

Συνήγορος του φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει, με απόφαση Συγκλήτου (478η/28-01-2022), ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Κατερινόπουλος. Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω email, στη διεύθυνση sinigoros.foititi@uoc.gr.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε για την εγγραφή σας για τις ανάγκες και μόνο των σπουδών σας. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση (γ), (ε) και 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για όσο διαρκούν οι σπουδές σας αλλά και μετά το τέλος τους για τυχόν μελλοντικές σας ανάγκες. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα στη διεύθυνση info@math.uoc.gr. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EE 2023-24

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, ΧΕ 2023-24

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2022-23

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, ΧΕ 2022-23

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2021-22

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2021-22

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2020-21

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2020-21

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2019-20

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2019-20

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2018-19

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, ΧΕ 2018-19

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, ΕΕ 2017-18

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2017-18

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2016-17

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2016-17

Close